Hjelmelandsven

Hjelmelandsven -bidra med det du kan! Du kan hjelpe innbyggjarar til å bli kjent i Hjelmeland, byggje nettverk og få gode opplevingar saman med andre Hjelmelandsbuar. Ta kontakt med Frivilligsentralen dersom du vil bli Hjelmelandsven eller har noko anna du kan bidra med i ditt nærmiljø.

Korleis bli Hjelmelandsven?

Frivillige som ønskjer  å bli kjent med nye innbyggjarar, kan melde seg som Hjelmelandsven på Frivilligsentralen. Der blir du kopla saman med ein einsleg eller ein familie. Det vert lagt vekt på felles interesser og livssituasjon.

Døme på ting å gjere saman:

 • ta ein kopp kaffi i lag
 • bli kjent med tilbod og aktivitetar i nærområdet
 • delta i fritidsaktivitetar
 • gå på turar
 • lære å lage mat frå ulike kulturar
 • vere reserve besteforeldre

Det er behov for vaksne i ulike aldersgrupper og livssitasjonar. Du melder deg som Hjelmelandsven for eit halvt år om gongen.

Kontaktperson: Åsmund Sigmundstad, tlf 404 39 155
E-post: asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no

Hjelmelandsven starta i 2015 i regi av Hjelmeland Frivilligsentral.

Nokre tips til deg som er Hjelmelandsven

 • Snakk om kva forventningar de har til kvarandre og kva de ønskjer å gjere saman. Det er lov å setje grenser for kva du kan bidra med.
 • I fleire kulturar er synet på tid og avtalar annleis enn i Noreg. Det kan vere lurt å ha klare avtalar og sikre seg at begge partar har forstått kvar og når aktiviteten skal foregå.
 • Ordninga er 100% frivillig, og kvar enkelt dekker eigne utgifter. Det er positivt å gjere ting saman som kostar minst mogleg.
 • Spør om det skal takast spesielle omsyn i forhold til mat (nokre et til dømes ikkje svinekjøt)
 • Dersom det oppstår misforståingar eller utfordringar som er vanskeleg å løysa, tar de kontakt med Frivilligsentralen.

Lukke til!

Fakta om nye innbyggjarar i Hjelmeland

 • Dei siste sju åra har det i gjennomsnitt kome 125 nye innbyggjarar kvart år til Hjelmeland (tal frå SSB 2011-2018). Det som er mest vanleg, er at nye innbyggjarar kjem frå andre deler av Noreg. Dei siste 15 åra har det auka med arbeidsinnvandring til Hjelmeland. Dei fleste av desse nye innbyggjarane kjem frå Litauen, Polen og Tyskland.
 • I om lag 30 år har Hjelmeland busett flyktningar. Hjelmeland kommunestyre vedtok å busetje 15 flyktningar i 2015 og 25 flyktningar i 2016. Desse har fått godkjent sin søknader om politisk asyl i Noreg. Flyktningane kjem frå ulike land blant anna Eritrea, Somalia og Syria. Dei siste åra har det til vår kommune kome flest flyktningar frå Syria.
 • Flyktningane har reist frå det kjente, fordi det kjente var farleg og trugande, og inn i det ukjente. Her, i det ukjente, skal dei vere sjølvstendige og deltakande medborgarar. Det er vår ambisjon som gode nordmenn og gode Hjelmelandsbuar å leggje til rette for det.


 

2019 © Hjelmeland frivilligsentral